เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

       

         สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

            คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่แพทย์สภากำหนด ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติ ของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็ม

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ

3. ใบรายงานผลการเรียนแพทยศาสตร์ตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่ขอทุน จำนวน 1 ฉบับ

8. ใบสำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ฉบับ

9. ประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) จำนวน 1 ชุด

10. เหตุผลที่เลือกเรียนสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเลือกมารับการฝึกอบรมที่ โรงพยาบาลสงขลา

 

เปิดรับสมัคร.....ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  www.mec-songkhla.com/news/file   หรือ  bit.ly/2qlbAwB

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร  bit.ly/2qlbAwB

สอบถามเพิ่มเติม...

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

Tel.074 338 100 ต่อ 5000 

Mobile.082 482 7656     

คุณจันจิรา  นวลแก้ว     

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2021 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู