หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
             

ชื่อหลักสูตร
     - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program)


ชื่อปริญญา
     - ภาษาไทย : แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     - ภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine (M.D.) Princess of Naradhiwas University


ระยะเวลาศึกษา
     - ศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

  

 

 

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู