ข้อตกลงการจัดการเรียนระดับชั้นคลินิก

การประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
     1. ประเมินผลทุกรายวิชาผ่าน 
     2. สอบประเมินความรู้ ขั้นที่ 1 (Comprehensive 1) 
     3. สอบประมวลความรู้ระดับประเทศ (National License Test 1)

 

การประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
     1. ประเมินผลทุกรายวิชาผ่าน 
     2. สอบประเมินความรู้ ขั้นที่ 2 (Comprehensive 2) 
     3. สอบประมวลความรู้ระดับประเทศ (National License Test 2)
โดย นักศึกษาแพทย์จะต้องสอบผ่าน ข้อที่ 1 และ 2 จึงจะได้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6

 

การประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
     1.การประเมินผลนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (Extern)
       1.1 การวัดและประเมินผลหลัก
การประเมินการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ที่หมุนเวียนทั้งหมด 9 รายวิชา  อันได้แก่ รายวิชาเวชปฏิบัติอายุรกรรม รายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว รายวิชาเวชปฏิบัติสูติ-นรีเวชกรรม  รายวิชาเวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รายวิชาเวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม รายวิชาเวชปฏิบัติศัลยกรรม รายวิชาเวชปฏิบัติจิตเวชกรรม และรายวิชาเวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ยกเว้น เลือกเสริมประสบการณ์ 2 ที่มีใบประเมินเฉพาะ)  แบบประเมินผลนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (Extern) 
ประกอบด้วยการประเมิน 4 หมวด คือ 
        1.1.1 หมวดความรู้ คะแนนเต็มร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
                 ข้อ 1. Medical knowledge ( 20 % ) 
                 ข้อ 4. Medical care ( 15 % ) 
        1.1.2 หมวดทักษะและการแก้ปัญหา คะแนนเต็มร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
                 ข้อ 2. Clinical skill ( 20 % ) 
                 ข้อ 3. Clinical judgment ( 15 % ) 
        1.1.3 หมวด Professionalism คะแนนเต็ม ร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
                 ข้อ 5. Humanistic attributes ( 10 % ) 
                 ข้อ 6. Attitude and Professional bearing ( 20 % ) 
        1.1.4 หมวดผลการประเมินสมรรถนะทางคลินิกภาพรวม (Overall clinical competency)
     1.2 การวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในแผนก
        1.2.1 การประเมิน Long case examination ใน 4 รายวิชาหลัก อันได้แก่  รายวิชาเวชปฏิบัติสูติ-นรีเวชกรรม รายวิชาเวชปฏิบัติศัลยกรรม รายวิชาเวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม และ รายวิชาเวชปฏิบัติอายุรกรรม แบบฟอร์มที่ 4 ภาคผนวก
        1.2.2 การประเมิน Manual Skill Assessment และการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรายวิชาเวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
        1.2.3 การประเมิน Portfolio และการประเมินการนำเสนอผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในรายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว
     2. การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (Comprehensive 3) เป็นการสอบเพื่อประมวลความรู้รวบยอดก่อนจบหลักสูตรประกอบด้วยเครื่องมือ 2 อย่าง คือ การสอบ OSCE และการสอบ MEQ ซึ่งนักศึกษาแพทย์จะต้องสอบให้ผ่านทุกเครื่องมือจึงจะถือว่าสอบผ่าน
     3. การสอบประมวลความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Test 3) ประกอบด้วย
      3.1 การสอบ OSCE จัดสอบโดย ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) โดยนักศึกษาแพทย์จะมีโอกาสเลือกสอบได้ 1 ครั้ง
      3.2 การสอบ MEQ เป็นความรับผิดชอบของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
      3.3 การสอบ Long case เป็นความรับผิดชอบของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยจะเป็น case ในแผนกอายุรกรรม , แผนกกุมารเวชกรรม , แผนกศัลยกรรม และแผนกสูติ-นรีเวชกรรมอย่างละ 1 case โดยนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่าน 2 ครั้งแรกอยู่ในดุลยพินิจของแผนก ส่วนการสอบแก้ครั้งที่ 3 ให้อาจารย์แพทย์ 3 คน คุมสอบและนักศึกษาแพทย์สอบผ่าน 2 ใน 3 ครั้ง โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จะต้องสอบให้ผ่านทั้ง 3 ครั้ง ของการสอบประเมินความรู้ระดับประเทศ (National License Test 3) จึงจะถือว่าสอบผ่านปี 6
     4. การสำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติในการเป็นแพทย์ได้รับใบประกอบวิชาชีพได้ นักศึกษาแพทย์จะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National License Test 3 ) ทั้ง 3 ส่วน


 
หมายเหตุ
     1. นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่าน การประเมินผลรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 5 และการสอบประเมินความรู้ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive 2) จะไม่สามารถขึ้นฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6
     2. หากนักศึกษาแพทย์ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบผ่านการประมวลความรู้ขั้นที่ 3 แต่ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-3(National License Test 1-3) ถือว่าสอบผ่าน และสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์แพทยสภา
     3. นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี หากมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %, ส่งรายงานแต่ละรายวิชาไม่ครบ, ไม่ส่งlogbook จะไม่มีสิทธิ์สอบหรือเพื่อรับการประเมินผลทุกรายวิชา

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู