ประวัติความเป็นมา

           ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

           ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา มีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกให้แก่นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 , 5 และ 6  โดยหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช จังหวัดนราธิวาส เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 หลังจากนั้นนักศึกษารุ่นแรกนี้จะมาศึกษาชั้นคลินิกตามหลักสูตร ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

 

 

 

21 กุมภาพันธ์ 2549 : 

       ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการกรอบแผนการลงทุน เสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549-2552) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุขโดยจะเพิ่มการผลิตแพทย์ของคณะแพทย์ศาสตร์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสถาบันผลิตแพทย์ที่จัดตั้งใหม่ โดยใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆ เป็นสถาบันร่วมผลิต

20 มิถุนายน 2549 : 

       ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และคณะฯ สำรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสงขลา

10 สิงหาคม 2549 : 

       คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา มีมติให้โรงพยาบาลสงขลาเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

19 ธันวาคม 2549 : 

       ทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างโรงพยาบาลสงขลากับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

24 พฤษภาคม 2550 : 

       ประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลสงขลา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 พฤษภาคม 2550 : 

       ประชุมกำหนดพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2551-2552 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ณ ห้องประชุมแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

6 มิถุนายน 2550 : 

       ประชุมหารือและดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกและหอพักนักศึกษาณ โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

 

 

  

 

8 มิถุนายน 2550 : 

        พญ.ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้โรงพยาบาลสงขลา สามารถเตรียมการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู