วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       ผลิตแพทย์เพื่อชุมชนที่มีมาตรฐาน ผสมผสานวัฒนธรรมไทยพุทธและอิสลามท้องถิ่น มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในภาคใต้

 

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้และคุณธรรมตามมาตรฐานของแพทยสภา และเข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
  2. เสริมศักยภาพอาจารย์แพทย์ ในองค์ความรู้การบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน การประเมินผลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
  3. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการทำวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
  4. ส่งเสริมการทำวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

 

 

MEC.SK

       M  = Moral, ethic

       E  = Excellence service

       C  = Continuous Progression

       S  = Social accountability

       K  = Knowledge provider

 

  1. ใช้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งศูนย์แพทย์ฯมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน        
  2. กำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักของกลุ่มรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นผู้จัดทำประมวลรายวิชา แผนการสอน บริหารการจัดการเรียนการสอน จัดสอบและประเมินผลในกลุ่มรายวิชานั้นๆ
  3. อาจารย์แพทย์ทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยในหัวข้อ Basic and Clinical teaching และ Assessment
  4. แต่งตั้งอาจารย์แพทย์เพื่อเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ไม่เกิน 3 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
  5. การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์การการเรียนรู้ ให้ใช้ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Community-based approach) โดยจะร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น อบจ.,อบต., เทศบาล และชุมชนต่างๆ
  6. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติให้มีความเอื้ออาทรต่อท้องถิ่นชนบท มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถออกไปปฏิบัติงานในชนบทอย่างมีความสุขและยาวนาน    

 

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู