กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมนอกหลักสูตร

 • กิจกรรมพุธบ่าย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จัดทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 4, 5

 

 • กิจกรรม Friday conference เพื่อนำ case ที่น่าสนในมาอภิปรายร่วมกัน โดยที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นผู้จัดทำ มีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยงและอาจารย์แพทย์เป็นที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์นำ case ที่น่าสนใจปรึกษากับอาจารย์เพื่อเลือก case ก่อนนำเสนออย่างน้อย 1 สัปดาห์ เมื่อได้ case ที่น่าสนใจแล้วให้แจ้งรายละเอียด case โดยย่อ (chief complaint,แผนก) ได้ที่นักวิชาการศึกษาที่
  รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อทำแผ่นประกาศ แจ้งกิจกรรม นักศึกษาแพทย์ต้องแจ้งประสานอาจารย์ที่จะเข้าร่วมอภิปรายในวันที่นำเสนอจริง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 4, 5, 6, แพทย์เพิ่มพูนทักษะ,แพทย์พี่เลี้ยง
           

 

 • กิจกรรม Professionalism เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทางการแพทย์ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือนเวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 4, 5, 6

 

 

 • กิจกรรม Core lecture จัดทำโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา สรุปเนื้อหาทางวิชาการที่น่าสนใจ แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 6 ทุกวันพุธ เวลา 12.30-14.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 6

 

ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

 • เกณฑ์ผ่าน : นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 4,5, ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 100%  นักศึกษาแพทย์ชั้น ปี 6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 80%  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
       - ลากิจ ต้องเขียนใบลาล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ส่งที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
       - ลาป่วย ต้องส่งใบรับรองแพทย์ ประกอบร่วมกับใบลา ส่งที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 • บทลงโทษ กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
  ทบทวนกิจกรรม ด้วยสื่อการเรียนการสอน VDO พร้อมเขียนรายงานส่ง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนี้ ตามตารางขึ้นเรียน กำหนดส่งภายใน 1 สัปดาห์
©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู